ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วัน เสาร์ ที่ 31 ม.ค. 58 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401