แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( รอบที่ 1 )

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( รอบที่ 1 ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( รอบที่ 1 )

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( รอบที่ 1 )

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์เข้าร่วมปฐมนิเทศใน
วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์หรือหากติดภารกิจอื่นใดสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ