แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558 และยื่นใบสมัครเป็นชุดพร้อมแผนการประชาสัมพันธ์ได้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ