แสดงรายละเอียดข่าวทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558 (หมดเขต 30 มกราคม2558)

ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558 (หมดเขต 30 มกราคม2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558 (หมดเขต 30 มกราคม2558)

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษา เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน)

โดยประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับมีดังนี้

•  ได้รับการประสานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฟุลไบรท์ ประเทศไทย ทำให้มีโอกาสได้สร้างเครือข่ายกับผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์อื่นๆ ทั้งที่จะไปในปีเดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าทั้งไทยและอเมริกัน
•  มีโอกาสได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน
•  รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
•  เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน
•  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 วิชาที่เกี่ยวข้องกับ U.S. Studies เช่น ประวัติศาสตร์อเมริกัน เป็นต้น
•  มีโอกาสได้ฝึกงานในสาขาที่กำลังศึกษาหรือในสายงานที่วางแผนไว้

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ หรือ
www.fulbrightthai.org สามารถสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ