ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177434 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177434 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177434 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

วัน ศุกร์ ที่ 16 ม.ค. 58 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 1122