แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา177434 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177434 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177434 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177434 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

วัน ศุกร์ ที่ 16 ม.ค. 58 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ