ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ.....

ในวันที่ 31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่