แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 26 มกราคม 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 26 มกราคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 26 มกราคม 2558)

Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจำนวน 2 โครงการดังนี้

1.  KUINEP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ KUINEP ไม่ใช่การศึกษาภาษาญี่ปุ่น กำหนดให้นักศึกษาเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา และผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 or IELTS 6.0)

2.  General Exchange (GE) Program
-  Special Auditor สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี (N1)
-  Special Research สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน และไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในภาษาญี่ปุ่น หากนักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้ภาษาอื่นในการสื่อสาร

ทั้งนี้ Kyoto University มีระเบียบข้อบังคับที่จะไม่รับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานการเรียนในกระบวนวิชาที่จะเรียน ณ Kyoto University นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่ วิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ หมดเขต 26 มกราคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ