แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Research Students) เพื่อไปศึกษา ณ Ochanomizu University (หมดเขต 26 มกราคม 2558)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Research Students) เพื่อไปศึกษา ณ Ochanomizu University (หมดเขต 26 มกราคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Research Students) เพื่อไปศึกษา ณ Ochanomizu University (หมดเขต 26 มกราคม 2558)

Ochanomizu University (OU) ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครสำหรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2015 (Research Students) จำนวน 1 ราย โดยผู้สมัครรับทุนต้องเป็นผู้ที่เรียนดี และมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ หมดเขต 26 มกราคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ