แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ม.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402

และจะทำการสอนชดเชย
วัน พุธ ที่ 14 ม.ค. 58 เวลา 17.30-19.30 น.ห้อง SB 4201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ