แสดงรายละเอียดข่าว2015 Excellent Exchange Student under Global Korea Scholarship (หมดเขต 13 มกราคม 2558)

2015 Excellent Exchange Student under Global Korea Scholarship (หมดเขต 13 มกราคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2015 Excellent Exchange Student under Global Korea Scholarship (หมดเขต 13 มกราคม 2558)

Daejeon University ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครทุนโครงการ 2015 Excellent Exchange Student under Global Korea Scholarship สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าใช้จ่ายครั้งแรกเมื่อเดินทางถึง และค่าประกันสุขภาพ แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ร้อยละ 50) ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ