แสดงรายละเอียดข่าวขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1 )

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1 ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์  (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1 )

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1 )

ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 21 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการที่
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ