GE 8 ชั่วโมง >> เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

GE 8 ชั่วโมง >> เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ชื่อกิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในการรับเรื่องร้องเรียน”
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่ ( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )