แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer)

แจ้งชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer)

แจ้งชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer) จะเริ่มการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 ณ ชั้น 2 ห้อง EALS อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตารางเรียนได้ ตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ