แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับโครงการศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2015 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 20 มกราคม, 11 มีนาคม 2558)

เปิดรับสมัครสำหรับโครงการศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2015 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 20 มกราคม, 11 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับโครงการศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2015 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 20 มกราคม, 11 มีนาคม 2558)

Sophia University เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 หลักสูตร คือ

1.  Summer Session in Japanese Language and Culture ยื่นสมัครระหว่างวันที่ 13 – 26 มกราคม 2558

2.  Summer Session in Asian Studies ยื่นสมัครระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2558

3.  January Session in Japanese Studies ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2557 (รอบแรก) และ 1 – 9 พฤศจิกายน 2557 (รอบที่สอง)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sophia-summer.jp/ ทั้งนี้ ผู้สมัครหลักสูตร Summer Session in Asian Studies อาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมจาก Sophia University โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 (หลักสูตร 1) และ 11 มีนาคม 2558 (หลักสูตร 2)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ