แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2015 – 16 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 15 มีนาคม, 1 พฤศจิกายน 2558)

เปิดรับสมัครสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2015 – 16 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 15 มีนาคม, 1 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2015 – 16 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 15 มีนาคม, 1 พฤศจิกายน 2558)

Sophia University เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2015 – 16 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดดังนี้

1.  Autumn Semester 2015: ยื่นระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2015
2.  Spring Semester 2015: ยื่นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2015

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms ทั้งนี้ เอกสารที่จะยื่นสมัครโครงการจะต้องเป็นฉบับจริง หากจะใช้สำเนาเอกสารในการยื่นสมัครจะต้องรับรองสำเนาโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 และ 1 พฤศจิกายน 2558 (สำหรับรอบ Spring Semester)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ