แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ