แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177215 ตอน 001 และกระบวนวิชา 177229 ตอน 001

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177215 ตอน 001 และกระบวนวิชา 177229 ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177215 ตอน 001 และกระบวนวิชา 177229 ตอน 001

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ ดังนี้
กระบวนวิชา 177215 ตอน 001 กระบวนวิชาละเมิดการงานนอกสั่งและลาภฯ (คณาจารย์) เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง1403
และกระบวนวิชา 177229 ตอน 001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (อาจารย์พิชัย พ้นภัย) เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ