ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177215 ตอน 001 และกระบวนวิชา 177229 ตอน 001

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177215 ตอน 001 และกระบวนวิชา 177229 ตอน 001

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ ดังนี้
กระบวนวิชา 177215 ตอน 001 กระบวนวิชาละเมิดการงานนอกสั่งและลาภฯ (คณาจารย์) เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง1403
และกระบวนวิชา 177229 ตอน 001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (อาจารย์พิชัย พ้นภัย) เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 1402