แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ถึง วันที่ 10 ม.ค. 2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ถึง วันที่ 10 ม.ค. 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  ถึง วันที่ 10 ม.ค. 2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดให้ทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นนักศึกษาที่กำลังจะขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2558 (นักศึกษารหัส 57) ภาคปกติเท่านั้น
-เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รายละเอียดทุนการศึกษา
- ค่าลงทะเบียน
- ค่าหอพัก
- ค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือน ๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้นเดือนเมษายน-พฤษภาคม)

นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี

นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ไพล์ประกอบข่าว แล้วนำส่งพร้อมหลักฐานได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ