แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับทุน Technology Grants ประจำปี 2558 (หมดเขต 2 มกราคม 2558)

เปิดรับสมัครสำหรับทุน Technology Grants ประจำปี 2558 (หมดเขต 2 มกราคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับทุน Technology Grants ประจำปี 2558 (หมดเขต 2 มกราคม 2558)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เปิดรับสมัครสำหรับทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปของไทยสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็นทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship) และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ knbhorn@mua.go.th และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ