แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 12.00-13.00 น.

ประกาศเปลี่่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 12.00-13.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 12.00-13.00 น.

ประกาศเปลี่่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 ตึกใหม่ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ