แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 12.00-13.00 น.

ประกาศเปลี่่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 12.00-13.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 12.00-13.00 น.

ประกาศเปลี่่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 ตึกใหม่ คณะนิติศาสตร์

Unable to Query Data