แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

วัน พุธ ที่ 19 พ.ย. 57 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4209

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ