แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน801 อ.บุญชู ณ ป้อมเพชร

ประกาศ กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน801 อ.บุญชู ณ ป้อมเพชร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน801 อ.บุญชู ณ ป้อมเพชร

ประกาศ กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 801 อ.บุญชู ณ ป้อมเพชร

วัน จันทร์ ที่ 10 พ.ย. 57 เวลา 16.30-19.30 น. เรียนห้อง SB 4209

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ