แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศ กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศ กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากเดิม SB 4106 ย้ายมาเรียน SB 4202

เฉพาะวัน เสาร์ ที่ 8 พ.ย. 57 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ