แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอุโบสถดินแบบบดอัด ในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอุโบสถดินแบบบดอัด ในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอุโบสถดินแบบบดอัด ในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอุโบสถดินแบบบดอัด ในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

รายชื่อดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อทั้งหมด มาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมที่ห้องฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ (หลังใหม่) ในวัน พุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ