แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กำหนดให้วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เป็นวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นั้น

ในการนี้คณะนิติศาสตร์จะแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00น. ที่ www.law.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943535

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ