แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 14 พฤศจิกายน 2557)

เปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 14 พฤศจิกายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 14 พฤศจิกายน 2557)

University ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Sanuki Program at Kagawa University สำหรับช่วงเดือนเมษายน 2015 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯด้วยตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม

1.  Kagawa University เปิดสอนใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.  มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย ตามเงือนไขในบันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.kagawa-u.ac.jp/files/6213/9961/5700/sanukiP_brochure-v3.1.pdf
และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายังวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2
(ตึกอาคารเรียนและบริหาร) ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ