แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมประชุม/ ศึกษางาน ณ เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน (หมดเขตุ 3 พฤศจิกายน 2557)

เชิญเข้าร่วมประชุม/ ศึกษางาน ณ เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน (หมดเขตุ 3 พฤศจิกายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมประชุม/ ศึกษางาน ณ เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน (หมดเขตุ 3 พฤศจิกายน 2557)

National Pingtung of Science and Technology (NPUST) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 4 (4th Taiwan – Thailand Higher Education Forum) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2557 ณ เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน โดยคณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนจะต้องขอให้หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางไปร่วมงาน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tthef.npust.edu.tw และโปรดแจ้งรายชื่อตัวแทนมายังกองวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ