แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001,801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศ กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001,801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001,801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศ กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001,801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ภาคปกติ
สอนทุกๆ วันอังคาร,ศุกร์ เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง SB 4105

ภาคพิเศษ
สอนทุกๆ วันศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ