แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177450-001 กฎหมายการคลังและภาษีอากร

ประกาศงดสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177450-001 กฎหมายการคลังและภาษีอากร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177450-001 กฎหมายการคลังและภาษีอากร

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450-001 กฎหมายการคลังและภาษีอากร อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30-11.00 น. และสอนเพิ่มเติมวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง SB 4202

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ