แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วม Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2015

เชิญเข้าร่วม Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2015 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วม Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2015

AYLTLC มีความประสงค์จะเชิญชวนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2015 ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2015 โดยผู้ที่สนใจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.ayltlc.com หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ