แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 001,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 001,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 001,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 001,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

วัน อาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4202

และจะสอนชดเชยในวัน พุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4209

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ