แสดงรายละเอียดข่าวพิธีรับมอบโล่การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปี 2557

พิธีรับมอบโล่การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปี 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีรับมอบโล่การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ศาลยุติธรรมภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีมทีมละ 3 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1.นายปิยะดล เจิมแหล่      นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2.นายพีพงศ์ เหลืองอ่อน     นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3.นายเขมภัท ลีละวัฒนพันธ์   นักศึกษาชั้นปีที่ 4

  สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจัดการเรียนสอนวิชากฎหมาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ