แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450 -001 กฎหมายการคลังและภาษีอากร วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450 -001 กฎหมายการคลังและภาษีอากร วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450 -001 กฎหมายการคลังและภาษีอากร วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177450 -001 กฎหมายการคลังและภาษีอากร อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 - 11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ