แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชาของอาจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชาของอาจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชาของอาจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชาของอาจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001
-วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ต.ค. 57 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง SB 4202

กระบวนวิชา 177242,176241 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001
-วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ต.ค. 57 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 4106

กระบวนวิชา 177242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 801
-วัน อังคาร ที่ 30 ก.ย. 57 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4107

กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801
-วัน พุธ ที่ 1 ต.ค. 57 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ