แสดงรายละเอียดข่าวการประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ ภายใต้หัวข้อ “My Memory of SEAMEO” (หมดเขต 15 ตุลาคม 2557)

การประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ ภายใต้หัวข้อ “My Memory of SEAMEO” (หมดเขต 15 ตุลาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ ภายใต้หัวข้อ “My Memory of SEAMEO” (หมดเขต 15 ตุลาคม 2557)

ด้วย องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) จะครบรอบ 50 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2558 จึงได้ร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จัดโครงการประกวดการเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “My Memory of SEAMEO” โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดเขียนเรียงความ ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 ความยาว 400 – 600 คำ ไปยังสำนักเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo.org
โทรศัพท์ 02-391-0144 หรือ 50anniversary@seameo.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ