แสดงรายละเอียดข่าวทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปี 2558 (หมดเขต 10 ธันวาคม 2557)

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปี 2558 (หมดเขต 10 ธันวาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปี 2558 (หมดเขต 10 ธันวาคม 2557)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปี 2558 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยสามารถโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์UCTS: (UMAP Credit Transfer Scheme)

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือ
http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=173

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ