แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีนักศึกษาอาสาสมัครคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ให้บริการในส่วนของการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ดังนั้น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้สอนกฎหมายแก่ชุมชนขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน รวมไปถึงการฝึกฝนการทำงานในศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ