แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

-ภาคปกติ วันอังคาร,ศุกร์ ที่ 23,26 ก.ย. 57 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง SB 4208
-ภาคพิเศษ วันอังคาร ที่ 23 ก.ย. 57 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ