แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจำหน่ายหนังสือกฎหมายอาญาภาคทั่วไป(เล่มเขียว) ราคาพิเศษ!

ประกาศจำหน่ายหนังสือกฎหมายอาญาภาคทั่วไป(เล่มเขียว) ราคาพิเศษ! - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจำหน่ายหนังสือกฎหมายอาญาภาคทั่วไป(เล่มเขียว) ราคาพิเศษ!

ประกาศจำหน่ายหนังสือวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป(เล่มเขียว)ราคาพิเศษ!

จำหน่ายหนังสือราคาพิเศษ 280 บาท หนังสือวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป :ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (สำหรับวิชา 177181 ปี 1 เทอม 2) จากราคาเต็ม 490 บาท มีจำนวนจำกัดเพียง 23 เล่ม

ติดต่อขอซื้อได้ภายในวันที่ 25 ก.ย. 57 ที่พี่บัส-ภูผา ปี4 โทร 0807789973 เฟสบุ๊ค: Phupa Kertsanong

ประกาศโดยอ.อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ