แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 01,801 อ.มีชัย เตชาชาญ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 01,801 อ.มีชัย เตชาชาญ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 01,801 อ.มีชัย เตชาชาญ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 01,801 อ.มีชัย เตชาชาญ

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 ก.ย. 57 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4209

และสอนชดเชยในวัน อังคาร ที่ 16 ก.ย. 57 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง SB 4301

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ