แสดงรายละเอียดข่าวทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 ตุลาคม 2557)

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 ตุลาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 ตุลาคม 2557)

University of Ryukyus เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ University of Ryukyus Student Exchange Program โดยมีทุน 2 ประเภทดังนี้

1.  ทุน URSEP (University of Ryukyus Short-term Student Exchange Program) เป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (มีผลการสอบภาอังกฤษ คือ TOEFL 550 TOEIC 730 หรือ IELTS 6.0) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ที่
http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/8/en

2.  ทุน STRP (Short-term Regular Program) เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะมี 2 ระยะเวลาคือ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 หรือ 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 2559 และเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 สำหรับทุนประเภทนี้ จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน และผู้สมัครทุนประเภทนี้จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ที่
http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/9/en

นักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัคร และระบุประเภททุน พร้อมหลักฐานการสมัคร ที่ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ