แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

1.คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี คณะนิติศาสตร์ จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถ เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้ง คุณณัฐวุฒิ มีสกุล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

2.ขอให้นักศึกษามาลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ในเวลา 13.00 น. การแต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อย


รายชื่อสามารถดูได้จากไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ