แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดสอบแก้ลำดับขั้น " I " ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศนัดสอบแก้ลำดับขั้น " I " ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดสอบแก้ลำดับขั้น

ประกาศนัดสอบแก้ลำดับขั้น " I " ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กระบวนวิชา 177312 กฎหมายมรดกและกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ

วัน ศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เริ่มเวลา 13.00 น. ห้อง SB 3203

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ