แสดงรายละเอียดข่าวทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (หมดเขต 22 ตุลาคม 2557)

ทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (หมดเขต 22 ตุลาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (หมดเขต 22 ตุลาคม 2557)

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ในปี พ.ศ. 2553 หรือหลังจากนั้น) ได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ยูเอสบี แฟลช ไดรฟ์ หรือซีดี-รอม) มาทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึง

คุณศลิษา ลิ่มสกุล
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
เลขที่ 35 ถนนเจริญกรุง ซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่อีเมล์ csu.bkk@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ