แสดงรายละเอียดข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รอบระยะเวลาการขอรับทุนสนับสนุันกิจกรรมทางวิชาการ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รอบระยะเวลาการขอรับทุนสนับสนุันกิจกรรมทางวิชาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รอบระยะเวลาการขอรับทุนสนับสนุันกิจกรรมทางวิชาการ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8/2557 เรื่อง รอบระยะเวลาการขอรับทุนสนับสนุันกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ