แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน รับนักศึกษาร่วมแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 6

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน รับนักศึกษาร่วมแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 6 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน รับนักศึกษาร่วมแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 6

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สมาคมประกันชีวิตไทย และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเยาวชน (สพศ.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2557 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการเงินส่วนบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน

     รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ