แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษา(ทุน)รางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 ขอให้นำแผ่นป้ายมาคืนด่วน!!

แจ้งนักศึกษา(ทุน)รางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 ขอให้นำแผ่นป้ายมาคืนด่วน!! - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษา(ทุน)รางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 ขอให้นำแผ่นป้ายมาคืนด่วน!!

แจ้งนักศึกษา(ทุน)รางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 ขอให้นำแผ่นป้ายมาคืน (พี่นัย) ด่วน!!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ