แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาที่ได้รับ(ทุน) รางวัลเรียนดี คณะนิติศาสคร์ ประจำปีการศึกษา 2557

แจ้งนักศึกษาที่ได้รับ(ทุน) รางวัลเรียนดี คณะนิติศาสคร์ ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ได้รับ(ทุน) รางวัลเรียนดี คณะนิติศาสคร์ ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาที่ได้รับ(ทุน) รางวัลเรียนดี คณะนิติศาสคร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อรายงานตัวเข้ารับ (ทุน) รางวัลเรียนดี ในพิธีไหว้ครู และเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.45 - 10.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ (อาคารเรียนหลังใหม่)ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีการดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ