แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์

จากเดิมเรียนห้อง SB 4201

เปลี่ยนเป็นห้องเรียน SB 4107 ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ