ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์

จากเดิมเรียนห้อง SB 4201

เปลี่ยนเป็นห้องเรียน SB 4107 ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป