แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

จากเดิมเรียนวันเสาร์ ที่ 23 ส.ค. 57 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4105

มาเรียนวันอาทิตย์ ที่ 24 ส.ค. 57 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4105

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ