ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

จากเดิมเรียนวันเสาร์ ที่ 23 ส.ค. 57 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4105

มาเรียนวันอาทิตย์ ที่ 24 ส.ค. 57 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4105

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557**